Rhestrau darllen ar gyfer y Chweched Senedd

Cyhoeddwyd 10/11/2022   |   Amser darllen munudau

Mae ein rhestrau darllen yn dwyn ynghyd y ffynonellau gwybodaeth allweddol am feysydd polisi penodol yng Nghymru. Maent yn cynnwys gwybodaeth gefndirol am feysydd polisi yn Rhaglen Lywodraethu 2021-26 Llywodraeth Cymru, y Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, ein crynodeb o’r materion o bwys sy’n wynebu’r Chweched Senedd a gyhoeddwyd ym mis Mai 2021, a llawer mwy.

Gallwch ddefnyddio ein rhestrau darllen fel cyflwyniad i bwnc newydd, i ddarganfod ble y gallwch gael gafael ar wybodaeth, neu i archwilio mater yn fwy manwl.

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth ymchwil pwrpasol, gall Aelodau o'r Senedd a'u staff gysylltu â'n hymchwilwyr pwnc arbenigol.

Cyllid ac ystadegau
Cyllid
Dod o hyd i ystadegau am eich etholaeth a'ch rhanbarth
Materion allanol a chyfansoddiadol
Cyfansoddiad
Cyfiawnder
Plant, addysg a dysgu gydol oes
Addysg drydyddol ac ymchwil
Addysg oedran ysgol
Polisi iechyd a chymdeithasol
Cydraddoldeb a hawliau dynol
Gofal cymdeithasol
Gwasanaethau iechyd
Iechyd meddwl
Iechyd y cyhoedd

Pandemig COVID-19 (iechyd)

Yr amgylchedd a thrafnidiaeth
Amaethyddiaeth, coedwigaeth a bwyd
Cynllunio
Dŵr
Gwarchod natur
Lles anifeiliaid
Newid hinsawdd, ynni, ansawdd aer a gwastraff
Rheoli morol a physgodfeydd
Trafnidiaeth
Yr economi, cymunedau a llywodraeth leol
Busnes a’r economi
Chwaraeon
Costau byw, tlodi a nawdd cymdeithasol
Cyflogaeth a sgiliau
Diwylliant
Tai
Y cyfryngau a chyfathrebu
Y sector gwirfoddol a'r trydydd sector

Erthygl gan Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru