Dangosfwrdd ystadegau COVID-19

Cyhoeddwyd 15/10/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/10/2021   |   Amser darllen munudau

Mae ein dangosfwrdd COVID-19 yn dangos data ynghylch achosion, profion a marwolaethau yng Nghymru. Rydym wedi cynnwys siartiau cryno a gaiff eu diweddaru'n ddyddiol ar y cyfan ac y gellir eu hadolygu wrth i'r data newid.

Mae Ymchwil y Senedd yn ateb cwestiynau gan Aelodau a'u staff ac yn rhoi cymorth i bwyllgorau'r Senedd. Mae'r dangosfwrdd hwn yn ein helpu i wneud hynny ac mae ar gael er mwyn rhoi’r prif wybodaeth. 

Dehongli statws brechu

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn egluro na ddylid dehongli'r data hwn fel mesur o effeithiolrwydd brechu.

“Yng nghyd-destun cyfradd frechu uchel iawn ymysg y boblogaeth, hyd yn oed gyda brechlyn hynod effeithiol, byddai disgwyl i gyfran fawr o’r achosion ddigwydd mewn unigolion sydd wedi'u brechu, a hynny oherwydd bod cyfran fwy o'r boblogaeth wedi’i brechu nag sydd heb ei brechu.”

Mae effeithiolrwydd y brechu ac amcangyfrifon a gafwyd yn sgil treialon ac astudiaethau ôl-weithredu wedi'u crynhoi yn Nhabl y Panel Arbenigol ar Effeithiolrwydd Brechlynnau (Saesneg yn unig). Amcangyfrifir bod cyfradd yr amddiffyniad rhag mynd i'r ysbyty oddeutu 95 y cant ar ôl ail ddos o’r brechlyn.

Diffiniadau o nifer y bobl yn yr ysbyty

Mae nifer y bobl sydd yn yr ysbyty am resymau’n gysylltiedig â COVID-19 yn golygu nifer y gwelyau wedi’u staffio a ddefnyddir gan glaf sy'n bodloni'r diffiniad o glaf lle bo ‘Cadarnhad’ neu ‘Amheuaeth’ neu sy’n ‘Gwella’ o Covid-19.

Mae claf 'nad yw’n glaf COVID-19' yn glaf nad yw'n bodloni unrhyw un o'r meini prawf o ran ‘Cadarnhad’, ‘Amheuaeth’ neu sy’n ‘Gwella’ o Covid-19. Adroddir bod cleifion sy'n cael haint COVID-19 yn ystod eu harhosiad yn yr ysbyty ac wedyn yn bodloni'r meini prawf israddio yn gleifion nad oes ganddynt COVID-19.

Gellir gweld diffiniadau manwl gywir ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ffynonellau data

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi’r ystadegau ynghylch COVID-19 ar ei ddangosfwrdd bob dydd ar wahân i ddydd Sadwrn. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi ystod o ddata ynghylch nifer yr achosion a gadarnhawyd, episodau profi a marwolaethau, ynghyd â data ynghylch derbyniadau i'r ysbyty, ymgynghoriadau â Meddygon Teulu yn ymwneud ag anadlu, galwadau i Galw Iechyd Cymru ac 111, gwyliadwriaeth o ran ysgolion, profion llif unffordd a brechiadau. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio bod yr holl ddata a gyhoeddir ar ei ddangosfwrdd yn rhai dros dro, ac y byddant yn destun adolygiad yn y dyfodol.

Mae dangosfwrdd rhyngweithiol COVID-19 Llywodraeth Cymru yn rhoi trosolwg o ddata ac effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol cysylltiedig y pandemig ar y gymdeithas a'r economi.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cyhoeddi data brechu ar ei ddangosfwrdd. Dadansoddir y data diweddaraf yn ein herthyglau Data brechu COVID-19 ac Ym mha grwpiau mae cyfraddau is o bobl yn cael eu brechu?

Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn cyhoeddi ei ddata ar ffurf dangosfwrdd. Mae Llywodraeth yr Alban yn cyhoeddi ystadegau dyddiol ar ei gwefan ac mae Cofnodion Cenedlaethol yr Alban yn cyhoeddi diweddariad wythnosol. Mae'r Adran Iechyd yng Ngogledd Iwerddon yn cyhoeddi ystadegau dyddiol ar ei dangosfwrdd. Mae Llywodraeth y DU yn cyhoeddi data dyddiol sydd wedi’u coladu o bob rhan o'r DU.

Mae gan Sefydliad Iechyd y Byd hefyd ddangosfwrdd sy’n nodi’r achosion a gadarnhawyd a’r marwolaethau ledled y byd.

Gallwch lawrlwytho'r data diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y daenlen hon.


Erthygl gan Joe Wilkes, Helen Jones a Lucy Morgan, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru