Lleihau'r ôl-groniad o ran rhestrau aros y GIG

Cyhoeddwyd 23/02/2024   |   Amser darllen munudau

Ym mis Ebrill 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun ar gyfer trawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau rhestrau aros yng Nghymru.

Yn anochel, mae ôl-groniadau mewn gofal arferol wedi cynyddu yn ystod y pandemig COVID-19, gan arwain at arosiadau hir am ddiagnosteg a thriniaeth.

Dywed Llywodraeth Cymru ei bod yn benderfynol o wneud y defnydd gorau posibl o fuddsoddiad ychwanegol i gynyddu capasiti, cyflymu cynnydd ac adeiladu system iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer y tymor hir.

Dywed Llywodraeth Cymru na ellir datrys yr ôl-groniadau mewn gofal arferol dros nos. Mae wedi nodi ei hymrwymiad i leihau rhestrau aros drwy bum uchelgais allweddol. Mae ein herthygl yn edrych ar uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ac ar y perfformiad presennol yn eu herbyn.

A fydd Llywodraeth Cymru yn gwireddu ei huchelgeisiau?

Cyhoeddir data ar amseroedd aros y GIG bob mis ar StatsCymru. Mae’r data yn dangos nifer y llwybrau cleifion yn hytrach na nifer y cleifion, a gall un claf fod ar sawl llwybr. Mae pob llwybr yn cynnwys yr amser ers i glaf gael ei atgyfeirio gan feddyg teulu neu ymarferydd meddygol arall i’r ysbyty ar gyfer triniaeth gan y GIG yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys amser a dreulir yn aros am apwyntiadau ysbyty, profion, sganiau neu driniaethau eraill y gall fod eu hangen cyn triniaeth.

Mae’r data’n dangos nifer y llwybrau cleifion lle mae’r arhosiad yn hwy na 53 wythnos yn hytrach nag arosiadau hwy na blwyddyn, a nifer y bobl sy’n aros yn hwy na 105 wythnos yn hytrach nag aros yn hwy na dwy flynedd. Mae’r graffiau isod yn dangos data o fis Ionawr 2020 hyd at y dyddiad diweddaraf sydd ar gael.

Cliciwch ar y blychau i weld uchelgeisiau eraill

Uchelgais 1: Neb i aros mwy na blwyddyn am eu hapwyntiad claf allanol cyntaf erbyn diwedd 2022

Ym mis Rhagfyr 2023, roedd 56,936 o lwybrau cleifion yn aros dros 53 wythnos (mwy na blwyddyn) am eu hapwyntiad claf allanol cyntaf.

Graff yn dangos bod nifer y llwybrau cleifion a oedd yn aros mwy na 53 wythnos wedi cynyddu o 1,115 ym mis Ionawr 2020 i 56,936 ym mis Rhagfyr 2023. Yn erbyn uchelgais o sero erbyn diwedd 2022.

Ffynhonnell: StatsCymru, Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth yn ôl mis, wythnosau wedi'u grwpio a cham y llwybr

Ceir rhagor o wybodaeth am yr ôl-groniad presennol o ran amseroedd aros a pham mae mynd i’r afael ag ef yn un o’r heriau mwyaf i GIG Cymru yn ein herthygl ‘Oedi mynediad: yr ôl-groniad o ran amseroedd aros yn GIG Cymru’.


Erthygl gan Sarah Hatherley, Helen Jones a Joe Wilkes, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru