Lleihau'r ôl-groniad o ran rhestrau aros y GIG

Cyhoeddwyd 24/07/2024   |   Amser darllen munudau

Ym mis Ebrill 2022, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun i drawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd, gyda’r nod o leihau rhestrau aros.

Gan gydnabod bod delio ag ôl-groniadau mewn gofal arferol yn cymryd amser, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i’r pum uchelgais allweddol a ganlyn:

  • Uchelgais 1: Neb i aros mwy na blwyddyn am eu hapwyntiad claf allanol cyntaf erbyn diwedd 2022
  • Uchelgais 2: Dileu arhosiadau sy’n fwy na dwy flynedd ar gyfer y rhan fwyaf o arbenigeddau erbyn mis Mawrth 2023
  • Uchelgais 3: Dileu arhosiadau sy’n fwy na blwyddyn ar gyfer y rhan fwyaf o arbenigeddau erbyn gwanwyn 2025
  • Uchelgais 4: Cyflymu profion ac adroddiadau diagnostig i wyth wythnos ac i 14 wythnos ar gyfer ymyriadau therapi erbyn gwanwyn 2024.
  • Uchelgais 5: Sicrhau diagnosis a thriniaeth canser o fewn 62 diwrnod i 80 y cant o bobl erbyn 2026

Mae Ymchwil y Senedd wedi bod yn monitro’r cynnydd sy’n cael ei wneud i gyflawni’r uchelgeisiau hyn, gan ddarparu diweddariadau rheolaidd ac adroddiadau bob tymor i Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd.

Hyd yn hyn, nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyflawni’r un o'i huchelgeisiau.

A fydd Llywodraeth Cymru yn gwireddu ei huchelgeisiau?

Cyhoeddir data ar amseroedd aros y GIG bob mis ar StatsCymru. Mae’r data yn dangos nifer y llwybrau cleifion yn hytrach na nifer y cleifion, a gall un claf fod ar sawl llwybr. Mae pob llwybr yn cynnwys yr amser ers i glaf gael ei atgyfeirio gan feddyg teulu neu ymarferydd meddygol arall i’r ysbyty ar gyfer triniaeth gan y GIG yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys amser a dreulir yn aros am apwyntiadau ysbyty, profion, sganiau neu driniaethau eraill y gall fod eu hangen cyn triniaeth.

Mae’r data’n dangos nifer y llwybrau cleifion lle mae’r arhosiad yn hwy na 53 wythnos yn hytrach nag arosiadau hwy na blwyddyn, a nifer y bobl sy’n aros yn hwy na 105 wythnos yn hytrach nag aros yn hwy na dwy flynedd. Mae’r graffiau isod yn dangos data o fis Ionawr 2020 hyd at y dyddiad diweddaraf sydd ar gael.

 

 

Cliciwch ar y blychau i weld uchelgeisiau eraill

Uchelgais 1: Neb i aros mwy na blwyddyn am eu hapwyntiad claf allanol cyntaf erbyn diwedd 2022

Ym mis Mai 2024, roedd 70,299 o lwybrau cleifion yn aros dros 53 wythnos (mwy na blwyddyn) am eu hapwyntiad claf allanol cyntaf.

Graff yn dangos bod nifer y llwybrau cleifion a oedd yn aros mwy na 53 wythnos wedi cynyddu o 1,115 ym mis Ionawr 2020 i 70,299 ym mis Mai 2024. Yn erbyn uchelgais o sero erbyn diwedd 2022.

Ffynhonnell: StatsCymru, Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth yn ôl mis, wythnosau wedi'u grwpio a cham y llwybr


Erthygl gan Sarah Hatherley, Helen Jones a Joe Wilkes, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru