Gwybodaeth am Ymchwil y Senedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwil a gwybodaeth yn Senedd.

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwil gwleidyddol diduedd i Aelodau o’r Senedd, eu staff a phwyllgorau’r Senedd. Mae hyn yn helpu’r Aelodau i ateb cwestiynau gan etholwyr ac i graffu ar ddeddfwriaeth a pholisïau Llywodraeth Cymru.

Byddwn yn defnyddio amrywiaeth o fformatau i gyhoeddi’n hymchwil, o erthyglau byr a phapurau briffio mwy estynedig i fapiau rhyngweithiol ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf drwy drefnu i gael rhybudd am gyhoeddiadau newydd a drwy’n dilyn ni ar Twitter a LinkedIn.

Ymholiadau
Ymchwil y Senedd

 

Tîm y Llyfrgell

Gwasanaeth cyfeirio a gwybodaeth, gan gynnwys cyhoeddiadau swyddogol, papurau newydd, cyfnodolion, e-adnoddau a gwasanaethau monitro.

Tîm yr Economi, Cymunedau a Llywodraeth Leol

Cyngor arbenigol ym maes yr economi; yr Undeb Ewropeaidd; cyfiawnder cymdeithasol; lles; cyfle cyfartal; y sector wirfoddol; diogelwch cymunedol; diwylliant; chwaraeon a hamdden; amgueddfeydd a llyfrgelloedd; y Gymraeg; llywodraeth leol, gwasanaethau cyhoeddus, adfywio a thai.

Y Tîm Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cyngor arbenigol ym maes plant a phobl ifanc, addysg a dysgu gydol oes.

Tîm yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Cyngor arbenigol ym maes trafnidiaeth; ynni; yr amgylchedd; cynllunio; amaethyddiaeth; pysgodfeydd; datblygu gwledig; datblygu cynaliadwy, coedwigaeth; dyfroedd morol a mewndirol.

Y Tîm Materion Allanol a Chyfansoddiadol

Cyngor arbenigol ynghylch y Senedd, datganoli, cyfansoddiad y DU, deddfwriaeth, materion Ewropeaidd gan gynnwys sefydliadau'r UE, Brexit, llywodraethiant; is-ddeddfwriaeth, etholiadau a refferenda, materion rhyngwladol a masnach ryngwladol.

  • Y Tîm Materion Allanol a Chyfansoddiadol: Nia Moss
  • Ffôn: 0300 200 6313
  • E-bost: Nia.Moss@Senedd.Cymru
Yr Uned Craffu Ariannol

Cyngor arbenigol ym maes cyllid a chyllidebau'r Senedd; trethiant; cyllid llywodraeth leol ac ystadegau cyffredinol, gan gynnwys dulliau a ffynonellau.

Y Tîm Polisi Cymdeithasol ac Iechyd

Cyngor arbenigol ym maes polisi iechyd a gwasanaethau iechyd; gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol; iechyd a lles plant; pobl hŷn; a diogelwch cymunedol.