Coronafeirws: gwybodaeth a chymorth i bobl Cymru

Cyhoeddwyd 17/03/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 11/01/2021   |   Amser darllen munudau

Mae gan bobl yng Nghymru lawer o gwestiynau am y coronafeirws yn ymwneud â hawliau cyflogaeth, budd-daliadau, cymorth busnes, teithio, bwyd, manwerthu, canslo trefniadau, addysg a llawer mwy. Mae Aelodau o’r Senedd a’u staff yn cael llawer iawn o’r ymholiadau hyn.

Bydd Ymchwil y Senedd yn ateb cwestiynau’r Aelodau a'u staff trwy'r broses ymholiadau arferol, ond rydym hefyd wedi casglu rhai lincs ynghyd i wybodaeth ddibynadwy i helpu pobl Cymru.

Byddwn yn diweddaru’r erthygl hon bob wythnos, fel arfer erbyn 14:00 ddydd Llun.

Mae’n bwysig iawn dilyn arweiniad o ffynonellau swyddogol sydd ag enw da. Dylid defnyddio’r tudalennau hyn fel prif ffynonellau gwybodaeth, yn hytrach na gwefannau newyddion neu gyfryngau cymdeithasol.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfyngiadau lefel 4 newydd ar 19 Rhagfyr. Cewch arweiniad ar yr hyn y mae angen i chi ei wneud ar lefel rhybudd 4 ar wefan

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen we sy’n rhoi’r holl wybodaeth am y coronafeirws. Mae hefyd wedi cyhoeddi canllawiau ar gadw’n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol, y coronafeirws a’r gyfraith, hunanynysu a phrofi ac olrhain. Ar 18 Awst, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun rheoli’r coronafeirws yng Nghymru a lefelau rhybudd ar 14 Rhagfyr, ac ar 6 Hydref cyhoeddodd ddogfen ar Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau.

Gallwch hefyd weld ein llinell amser o’r prif ddatblygiadau yng Nghymru a’r DU

Gwaith

Gallwch ddarllen crynodeb o’r cymorth cyflogaeth a’r hawliau cyflogaeth sydd ar gael i bobl Cymru yn ein herthyglau blog.

Gwasanaethau cynghori
Cymorth busnes

Gallwch ddarllen crynodeb o’r cymorth busnes sydd ar gael i bobl Cymru yn ein herthygl blog.

Tai

Rhentu

Perchnogion cartrefi

Tai cymdeithasol a llety â chymorth

Digartrefedd

Symud Tŷ

Iechyd a gofal cymdeithasol

Polisi

Gallwch ddarllen crynodeb am gynnal profion a chyfarpar diogelu personol (PPE) yng Nghymru, ynghyd â gwybodaeth am warchod y rhai sydd fwyaf agored i niwed, gofal cymdeithasol i oedolion, iechyd meddwl, y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, gweithgarwch a chapasiti’r GIG, a’r pwysau ar ysbytai Cymru yn ein herthyglau blog.

Profion ac olrhain cysylltiadau

Gallwch ddarllen crynodeb o raglen Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru: sut mae’n gweithio yn ein herthygl blog.

Brechlyn

Cael gafael ar wasanaethau

Gweithwyr iechyd a gofal

Ysgolion

Addysgu a dysgu

Iechyd a llesiant staff a disgyblion

Dysgwyr sy’n agored i niwed a dan anfantais

Pynciau eraill yn ymwneud â’r sector ysgolion

Dyfarnu cymwysterau

Prifysgolion, addysg bellach a phrentisiaethau
Llywodraeth leol
Trafnidiaeth a theithio

Trafnidiaeth gyhoeddus

Gyrru

Teithiau tramor

Bwyd a manwerthu

Gallwch ddarllen crynodeb o’r effaith ar y sector manwerthu bwyd yn ein herthygl blog.

Grwpiau sy’n agored i niwed

Gallwch ddarllen crynodeb o’r coronafeirws a cham-drin domestig,tlodi, cynhwysiant digidol, materion cydraddoldeb, a’r goblygiadau o ran hawliau dynol o achos pandemig y coronafeirws yn ein herthyglau blog.

Diwylliant, y Gymraeg, twristiaeth a chwaraeon

Gallwch ddarllen crynodeb o’r effaith ar newyddiaduraeth, y diwydiannau creadigol, chwaraeon, y celfyddydau a thwristiaeth yn ein herthyglau blog.

Amaethyddiaeth, pysgodfeydd a choedwigoedd

Gallwch ddarllen crynodeb o’r heriau sy’n wynebu amaethyddiaeth a physgodfeyddyn ein herthyglau blog.

Lles anifeiliaid
Ewrop/Brexit

Cewch fwy o help a gwybodaeth am ddiwedd cyfnod pontio Brexit yn ein blog.


Cewch y wybodaeth ddiweddaraf drwy ddarllen ein herthyglau ar y coronafeirws a thrwy danysgrifio i’n rhestr bostio.