Y Coronafeirws: Cymorth i fusnesau - 2021

Cyhoeddwyd 26/03/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/03/2021   |   Amser darllen munudau

Mae busnesau a gweithwyr wedi wynebu effeithiau sylweddol ers dechrau pandemig y coronafeirws, ac mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi datblygu amrywiaeth o fesurau i'w cynorthwyo.

Mae'r erthygl hon yn amlinellu’r cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd i fusnesau gan y ddwy Lywodraeth. Rydym hefyd wedi diweddaru ein herthygl ar y cymorth sydd ar gael drwy'r system fudd-daliadau.

Cymorth gan Lywodraeth Cymru

Rhyddhad Ardrethi Busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn parhau i ddarparu rhyddhad ardrethi busnes 100 y cant i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerthoedd ardrethol hyd at £500,000 ar gyfer 2021-22 yn gyfan. Bydd hefyd yn darparu rhyddhad o 100 y cant i fusnesau hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol sy’n fwy na £500,000.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar sut y bydd y rhyddhad yn gweithredu, ac mae hyn yn nodi y bydd awdurdodau lleol yn gweithredu'r cynllun ac yn cael disgresiwn o ran sut y maent yn sicrhau bod y nifer mwyaf posibl yn manteisio ar y cynllun ac yn lleihau'r baich gweinyddol i fusnesau.

Cronfa Cadernid Economaidd

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru nifer o gynlluniau i gefnogi busnesau yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu dianghenraid, a hamdden yr effeithir arnynt gan y cyfyngiadau cyn ac ar ôl y Nadolig, ynghyd â busnesau yn eu cadwyn gyflenwi.

Cronfa Busnesau dan Gyfyngiadau y Gronfa Cadernid Economaidd

Mae’r grantiau newydd a gyhoeddwyd gan Gronfa Busnesau dan Gyfyngiadau y Gronfa Cadernid Economaidd yn rhoi rhagor o gymorth i fusnesau sy’n talu ardrethi busnes. Mae’n rhoi’r cymorth a ganlyn:

 • Mae busnesau yn y sectorau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a’r sector manwerthu eitemau dianghenraid sy’n cael rhyddhad ardrethi busnesau bach ac â gwerth ardrethol £12,000 neu lai’n gymwys i gael taliad £4,000 ychwanegol.
 • Mae busnesau lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a busnesau manwerthu eitemau dianghenraid â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £500,000 yn gymwys i gael taliad £5,000 os bydd y cyfyngiadau’n effeithio arnynt.

Ni fydd angen i fusnesau sy'n talu ardrethi busnes ac sydd wedi cael taliad gan eu hawdurdod lleol ers y ‘cyfnod atal byr’ ym mis Hydref 2020 gymryd unrhyw gamau, a bydd taliadau i'w cyfrifon banc yn dechrau ym mis Mawrth 2021.

Gall busnesau cymwys nad ydynt wedi cofrestru wneud cais ar gyfer y grant a chofrestru drwy wefan eu hawdurdod lleol – mae lincs i’r holl awdurdodau lleol ar gael ar wefan Busnes Cymru.

Bydd ceisiadau ar gyfer y grant yn cau am 17:00 ar 31 Mawrth 2021.

Grant Dewisol Cyfyngiadau Symud y Gronfa Cadernid Economaidd

Bydd awdurdodau lleol yn darparu taliad arall drwy Grant Dewisol y Cyfyngiadau i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a busnesau manwerthu eitemau dianghenraid a chadwyn gyflenwi nad ydynt yn talu ardrethi busnes, ac y mae’r cyfyngiadau’n cael effaith sylweddol arnynt. Bydd hyn yn rhoi cymorth hyd at £2,000 i fasnachwyr unigol heb eiddo nad ydynt yn talu TAW sy’n cael gostyngiad mwy na 40 y cant mewn trosiant o ganlyniad i’r cyfyngiadau, megis glanhawyr yn cynnig gwasanaethau i’r diwydiant lletygarwch a gyrwyr tacsi. Mae’r grantiau hyn ar gyfer busnesau nad ydynt yn talu ardrethi busnes, â hyd at 50 o weithwyr a phan mai’r busnes yw prif ffynhonnell incwm yr ymgeisydd.

Bydd awdurdodau lleol yn ymdrin â’r ceisiadau ar sail y cyntaf i’r felin, a dylai busnesau cymwys wneud cais ar gyfer y grant hwn drwy wefan eu hawdurdod lleol – darperir lincs i’r holl awdurdodau lleol ar wefan Busnes Cymru. Bydd y grant yn parhau ar agor hyd nes y bydd yr holl arian wedi'i ddyrannu gan yr awdurdod lleol, neu bydd yn cau ar 30 Mawrth 2021.

Cymell prentisiaethau i gyflogwyr

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio nifer o gymhellion i gefnogi cyflogwyr i recriwtio prentisiaid. Mae'r rhain yn berthnasol rhwng 1 Awst 2020 a 30 Medi 2021, ac yn cynnwys:

 • £3,000 am bob prentis newydd o dan 25 oed sy’n cael ei recriwtio, lle mae'r contract cyflogaeth am o leiaf 30 awr yr wythnos;
 • £1,500 am bob prentis newydd o dan 25 oed sy’n cael ei recriwtio, lle mae'r contract cyflogaeth am lai na 30 awr yr wythnos;
 • £2,000 am bob prentis newydd 25 oed neu’n hŷn sy’n cael ei recriwtio, lle mae'r contract cyflogaeth am o leiaf 30 awr yr wythnos;
 • £1,000 am bob prentis newydd 25 oed neu’n hŷn sy’n cael ei recriwtio, lle mae'r contract cyflogaeth am lai na 30 awr yr wythnos

Mae'r cymhellion hyn yn berthnasol i brentisiaethau a ddarperir ar lefelau 2 i 5, a chyfyngir y taliadau i uchafswm o 10 prentis i bob cyflogwr.

I brentisiaid o bob oed sy'n cael eu diswyddo rhwng 23 Mawrth 2020 a 30 Medi 2021, mae'r cymhellion canlynol yn berthnasol i gyflogwyr sy'n ail-gyflogi prentisiaid fel eu bod yn gallu cwblhau eu hyfforddiant:

 • £2,600 lle mae'r contract cyflogaeth am o leiaf 30 awr yr wythnos; a
 • £1,300 lle mae'r contract cyflogaeth am lai na 30 awr yr wythnos

Rhaid i'r prentis barhau i ddilyn yr un Llwybr Fframwaith Prentisiaeth, ac mae'r cymhellion yn berthnasol i brentisiaethau a ddarperir ar lefelau 2 i 5.

Yn ogystal â'r taliadau hyn, gall busnesau sy'n cyflogi person anabl fel prentis hawlio £1,500 yn ychwanegol am bob prentis newydd sy'n cael ei recriwtio. Mae'r taliadau hyn yn berthnasol i brentisiaid o bob oed, ac maent yn ychwanegol at yr holl gymhellion ar gyfer prentisiaid 16-24, 25+ a'r rhai sydd wedi cael eu diswyddo. Mae'r cymhellion yn berthnasol i brentisiaethau a ddarperir ar Lefelau 2 i 5.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi lansio Gwasanaeth Prentisiaethau Gwag, lle gall cyflogwyr hysbysebu unrhyw gyfleoedd am brentisiaeth yn y dyfodol.

Cymorth gan Lywodraeth y DU

Y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws

Mae'r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (y cynllun ffyrlo) yn caniatáu i gyflogwyr roi gweithwyr ar ‘ffyrlo’ (h.y. rhoi caniatâd iddynt fod yn absennol), os na allant weithio am nifer o resymau, gan gynnwys bod y busnes wedi gorfod cau, neu am nad oes gwaith i’w wneud oherwydd y coronafeirws. Mae wedi cael ei ymestyn ledled y DU tan 30 Medi 2021.

Bydd y cynllun newydd yn cefnogi gweithwyr a oedd ar y gyflogres ar 30 Hydref 2020 neu cyn hynny, a bydd yn caniatáu i gwmnïau roi gweithwyr ar ffyrlo am gyfnod o saith diwrnod calendr o leiaf yn olynol. Bydd cyflogwyr yn gallu ailgyflogi a rhoi ar ffyrlo gweithwyr a oedd yn gyflogedig ac ar y gyflogres ar 23 Medi 2020, ond a ddiswyddwyd ers hynny.

Caniateir rhoi'r cynllun ffyrlo ar waith mewn modd hyblyg, lle mae gweithwyr yn gweithio rhai o'u horiau, yn ogystal â rhoi gweithwyr ar ffyrlo ar sail amser llawn.  . 

 • Mae'r trefniadau presennol lle mae Llywodraeth y DU yn talu 80 y cant o gyflog y gweithiwr, hyd at uchafswm o £2,500 y mis, a'r cyflogwr yn talu cyfraniadau pensiwn a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol fel cyflogwr yn parhau tan 30 Mehefin 2021.
 • Ym mis Gorffennaf 2021, bydd Llywodraeth y DU yn talu 70 y cant o gyflogau hyd at uchafswm o £2,187.50 y mis, bydd y cyflogwr yn talu 10 y cant o gyflogau hyd at £312.50, a bydd yn parhau i dalu cyfraniadau pensiwn a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol fel y cyflogwr.
 • Ym mis Awst a mis Medi 2021, bydd Llywodraeth y DU yn talu 60 y cant o gyflogau hyd at uchafswm o £1,875 y mis, bydd y cyflogwr yn talu 20 y cant o gyflogau hyd at £625.00, a bydd yn parhau i dalu cyfraniadau pensiwn a Chyfraniadau Yswiriant Gwladol fel y cyflogwr.

Gellir gwneud cais ar-lein.  Dylid gwneud cais erbyn diwrnod 14 o’r mis canlynol.

Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Mae’r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig gan Lywodraeth y DU yn caniatáu i bobl hunangyflogedig y mae’r coronafeirws wedi effeithio’n negyddol ar eu hincwm i hawlio grant arian trethadwy.

Mae’r grant nawr ar gael i bobl yr oedd eu helw masnachu blynyddol yn llai na £50,000 yn 2019-20 (neu ar gyfartaledd yn llai na £50,000 y flwyddyn yn y cyfnod 2016-17, 2017-18,2018-19 a 2019-20), a lle mae dros hanner eu hincwm yn dod o hunangyflogaeth. Mae ar gael yn unig i bobl a fasnachodd ym mlwyddyn drethi 2019-20 a 2020-21, sydd wedi cyflwyno’u ffurflen dreth ar gyfer 2019-20 erbyn 2 Mawrth 2021, ac sy’n parhau i fasnachu ond sy’n dal i gael eu heffeithio gan y pandemig.

Cyn gwneud hawliad, dylai pobl hunangyflogedig ddefnyddio Holiadur gwirio cymhwysedd Cyllid a Thollau EM i weld a oes ganddynt hawl i’r gefnogaeth hon. Cyhoeddodd y Canghellor y bydd y cynllun yn cael ei ymestyn hyd fis Medi 2021, ac y bydd pedwerydd a phumed grant ar gael.

 • Bydd y pedwerydd grant yn cynnwys mis Chwefror hyd fis Ebrill 2021. Bydd yn darparu 80 y cant o elw masnachu cyfartalog 3 mis, hyd at uchafswm o £7,500 wedi'i dalu mewn un rhandaliad. Mae cymhwysedd ar gyfer y grant hwn yn wahanol i'r tri grant blaenorol, gan fod y grant bellach yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio elw masnachu o’r ffurflen Hunanasesiad Treth ar gyfer 2019-20, y mae'n rhaid ei bod wedi'i chyflwyno erbyn 2 Mawrth 2021. Os nad yw busnesau'n gymwys i gael cymorth yn seiliedig ar eu helw masnachu yn 2019-20, bydd eu helw rhwng 2016-17 a 2019-20 yn cael ei ystyried. Bydd y grant ar agor ar gyfer ceisiadau rhwng diwedd Ebrill 2021 a 31 Mai 2021.
 • Bydd y pumed grant a'r grant olaf drwy'r cynllun yn cynnwys mis Mai hyd fis Medi 2021. Bydd hwn ar gael o ddiwedd mis Gorffennaf 2021, a bydd yn cael ei bennu yn ôl faint mae’r trosiant wedi'i leihau rhwng mis Ebrill 2020 a mis Ebrill 2021. Pan mae trosiant wedi lleihau dros y cyfnod hwn o fwy na 30 y cant, bydd pobl hunangyflogedig cymwys yn gallu hawlio grant o 80 y cant o'r elw masnachu cyfartalog am 3 mis, hyd at uchafswm o £7,500. Pan mae trosiant wedi lleihau dros y cyfnod hwn o lai na 30 y cant, bydd pobl hunangyflogedig cymwys yn gallu hawlio grant o 30 y cant o'r elw masnachu cyfartalog am 3 mis, hyd at uchafswm o £2,850.

Cynllun Kickstart

Mae’r Cynllun Kickstart yn darparu cyllid i greu lleoliadau gwaith newydd i bobl ifanc 16 i 24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ac mewn perygl o fod yn ddi-waith yn hirdymor. Gall cyflogwyr wneud cais am arian i dalu am:

 • 100 y cant o’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu’r Cyflog Byw Cenedlaethol, yn dibynnu ar oed y sawl sy’n cymryd rhan, am 25 awr yr wythnos am gyfanswm o 6 mis;
 • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig; ac
 • isafswm cyfraniadau ymrestru awtomatig cyflogwr at gynllun pensiwn yn y gweithle.

Darperir cyllid ychwanegol o £1,500 fesul lleoliad gwaith i gefnogi pobl ifanc i adeiladu eu profiad a'u helpu i symud i gyflogaeth gynaliadwy ar ôl iddynt gwblhau eu swydd a ariennir gan Kickstart.

Gall cyflogwyr ledaenu dyddiad dechrau'r lleoliadau gwaith hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2021.

Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cyfeirio ymgeiswyr addas at leoliadau gwaith, ac yna bydd y cyflogwr yn cyfweld ac yn recriwtio i’r rolau.

Mae’n rhaid i gais i Gynllun Kickstart fod am isafswm o 30 o leoliadau gwaith. Os na all cyflogwr unigol ddarparu cymaint â hyn o leoliadau gwaith, gallant ddod o hyd i borth Kickstart presennol, fel awdurdod lleol, elusen neu gorff masnachol a fydd yn gwneud cais ar ran y cyflogwr.

Agorodd y cynllun i geisiadau gan gyflogwyr ar 2 Medi. Mae canllawiau ar gael ar gyfer cyflogwyr sydd am greu 30 neu fwy o swyddi; cyflogwyr sydd am greu hyd at 29 o swyddi; pyrth sy'n helpu cyflogwyr llai i wneud cais am y cynllun; ac ar gyfer pobl ifanc.

Benthyciadau Adfer

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r cynllun Benthyciadau Adfer yw 31 Mawrth 2021. Mae’r Canghellor hefyd wedi cyhoeddi y bydd busnesau sydd wedi cael benthyciad gwerth llai na 25 y cant o’u trosiant blynyddol yn cael ychwanegu at eu benthyciad presennol.

Mae'r cynllun hwn yn helpu Busnesau Bach a Chanolig i fenthyg rhwng £2,000 a £50,000. Mae Llywodraeth y DU yn gwarantu 100 y cant o'r benthyciad ac ni fydd ffioedd na llog i'w talu am y 12 mis cyntaf. Caiff busnesau'r DU y mae’r coronafeirws wedi cael effaith negyddol arnynt wneud cais am y cynllun, ar yr amod nad oeddent mewn trafferth ar 31 Rhagfyr 2019. Fodd bynnag, ni chaiff busnesau sydd wedi cael benthyciad drwy Gynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws wneud cais. Ond, os ydynt wedi cael benthyciad llai na £50,000 dan y cynllun hwn, cânt ei drosglwyddo i'r Cynllun Benthyciadau Adfer drwy drefnu hyn gyda’u benthyciwr.

O dan yr opsiwn Talu wrth Dyfu a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Canghellor, bydd y rhai sy’n cael Benthyciadau Adfer yn cael yr opsiwn i ad-dalu eu benthyciad dros gyfnod o hyd at ddeng mlynedd, sydd bron yn haneru’r ad-daliadau misol. Bydd gan fusnesau hefyd yr opsiwn i symud dros dro i daliadau llog yn unig am gyfnodau o hyd at chwe mis (opsiwn y gallant ei ddefnyddio hyd at dair gwaith), neu i ohirio eu had-daliadau'n gyfan gwbl am hyd at chwe mis (opsiwn y gallant ei ddefnyddio unwaith a dim ond ar ôl gwneud chwe thaliad).

Mae rhagor o wybodaeth am fanylion y cynllun, a sut i wneud cais, ar gael ar wefan Banc Busnes Prydain. Mae'r broses ymgeisio ar-lein, gyda saith cwestiwn, ac mae Llywodraeth y DU yn bwriadu y bydd cyllid ar gael i fusnesau o fewn dyddiau ar ôl iddynt wneud cais.

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws

Lansiodd Llywodraeth y DU y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws i gefnogi Busnesau Bach a Chanolig yn bennaf i gael mynediad at fenthyciadau a gorddrafftiau banc.  Mae’n cael ei ddarparu gan Fanc Busnes Prydain, a'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth 2021.

Mae Llywodraeth y DU yn rhoi gwarant o 80 y cant i roddwyr benthyciadau ar bob benthyciad (yn amodol ar derfyn fesul rhoddwr benthyciadau ar hawliadau) i roi mwy o hyder i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig. Ni fydd yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon, ac mae'r Cynllun yn cefnogi benthyciadau hyd at £5 miliwn.

Gall busnesau gael mynediad at y cyllid hwnnw’n ddi-log am y 12 mis cyntaf, gan mai Llywodraeth y DU sy’n talu’r taliadau llog am y 12 mis cyntaf. Mae'r Canghellor wedi cyhoeddi y bydd benthycwyr yn gallu ymestyn tymor benthyciad hyd at ddeng mlynedd, gan roi hyblygrwydd ychwanegol i Fusnesau Bach a Chanolig a leolir yn y DU na fyddent efallai fel arall yn gallu ad-dalu eu benthyciadau.

Gall busnesau yn y DU sydd â throsiant blynyddol hyd at £45 miliwn gael mynediad at y cynllun, ac mae Banc Busnes Prydain wedi cyhoeddi meini prawf cymhwysedd a chwestiynau cyffredin.

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafeirws

Cafodd Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgil y Coronafeirws ei lansio ar 20 Ebrill, a’r'r  dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth 2021. Mae'r cynllun hwn yn rhoi gwarant gan y llywodraeth o 80 y cant i alluogi banciau i roi benthyciadau i fusnesau mwy.Mae’r benthyciadau hyn yn cael eu cynnig ar gyfraddau llog masnachol.

Mae’r cynllun yn darparu benthyciadau hyd at £25 miliwn i gwmnïau a leolir yn y DU sydd â throsiant blynyddol rhwng £45 miliwn a £250 miliwn.

Ers 26 Mai, trwy’r cynllun hwn, mae busnesau mawr sydd â throsiant blynyddol dros £250 miliwn wedi gallu benthyca gwerth hyd at 25 y cant o'u trosiant, hyd at uchafswm o £200 miliwn. Fodd bynnag, os yw busnesau am fenthyca mwy na £50 miliwn, byddant yn destun cyfyngiadau ar daliadau difidend, cyflogau uwch-swyddogion a threfniadau prynu cyfranddaliadau yn ôl ar gyfer cyfnod y benthyciad. Ni fydd busnesau yn gallu talu bonws na dyfarnu codiadau cyflog i uwch-reolwyr, oni bai eu bod eisoes wedi cael eu datgan, a’u bod yn debyg i daliadau a wnaed dros y 12 mis diwethaf, ac nad ydynt yn effeithio'n sylweddol ar allu'r busnes i ad-dalu'r benthyciad.

Mae rhagor o wybodaeth am y meini prawf cymhwysedd a sut y mae'r cynllun yn gweithredu ar gael ar wefan Banc Busnes Prydain, sydd hefyd wedi cyhoeddi canllaw i fusnesau ar y cynllun a dogfen Cwestiynau Cyffredin, sy'n cynnwys rhagor o wybodaeth am y cynllun a sut i wneud cais amdano.

Cynllun Benthyciad ar gyfer Adferiad

Cyhoeddodd y Canghellor fod y Cynllun Benthyciad ar gyfer Adferiad yn cael ei gyflwyno o 6 Ebrill 2021, ac y bydd yn parhau tan ddiwedd 2021. Bydd yn disodli’r Benthyciadau Adfer, y Benthyciad Tarfu ar Fusnes yn sgîl y Coronafeirws, a’r cynllun Benthyciad Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgîl y Coronafeirws.

Bydd y Cynllun Benthyciad ar gyfer Adferiad yn darparu benthyciadau o hyd at £10 miliwn i fusnesau o bob maint, a bydd yn gwarantu 80 y cant o'r cyllid i'r benthyciwr. Mae dau fath o gyllid ar gael:

 • Bydd benthyciadau cyfnod a gorddrafftiau o rhwng £25,001 a £10 miliwn y busnes ar gael am hyd at chwe blynedd.
 • Bydd cyllid anfoneb a chyllid asedau o rhwng £1,000 a £10 miliwn y busnes ar gael am hyd at dair blynedd.

Ni chymerir unrhyw warantau personol ar gyfleusterau hyd at £250,000, ac ni ellir defnyddio prif breswylfa breifat y benthyciwr fel sicrwydd.

Bydd busnesau yn y DU sydd wedi cael cefnogaeth o dan y cynlluniau benthyciad gwarantedig COVID-19 presennol yn gymwys i gael cyllid o dan y cynllun hwn, os ydynt yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd eraill. Bydd angen i gwmnïau ddangos bod y pandemig wedi effeithio ar eu busnes, bod y cwmni yn hyfyw neu y byddai wedi bod yn hyfyw oni bai am y pandemig, ac nad yw mewn proses ansolfedd ar y cyd.

Caiff rhagor o fanylion am fenthycwyr achrededig a sut i wneud cais eu cyhoeddi gan Lywodraeth y DU cyn i'r cynllun ddechrau.

Cymorth o fath arall

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU hefyd wedi nodi manylion am nifer o fesurau eraill i gefnogi busnesau yn ystod y cyfnod hwn. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Gall Busnesau Bach a Chanolig adhawlio Tâl Salwch Statudol a dalwyd am absenoldeb salwch oherwydd y coronafeirws drwy wasanaeth ar-lein. Bydd yr adhawliad hwn yn cwmpasu hyd at 2 wythnos o dâl salwch statudol i bob gweithiwr cymwys sydd wedi bod yn absennol o'r gwaith oherwydd y coronafeirws, a bydd yn agored i fusnesau a oedd yn cyflogi llai na 250 o bobl ar 28 Chwefror 2020. Gall cyflogwyr hawlio o'r diwrnod cymwys cyntaf y mae eu gweithiwr yn absennol o’r gwaith, ac mae’n rhaid bod y cyflogwr wedi talu costau tâl salwch statudol y cyflogai cyn y gall ei hawlio yn ôl.
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd tenantiaid masnachol na allant dalu eu rhent yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu troi allan tan 30 Mehefin 2021. Er y bydd tenantiaid masnachol yn parhau i fod yn atebol am y rhent, bydd y mesurau a gyflwynir yn golygu na fydd unrhyw fusnes yn fforffedu eu prydles yn awtomatig ac yn cael eu gorfodi allan o’u hadeilad os byddant yn methu taliad hyd at ddiwedd Mehefin 2021.
 • Mae Deddf Ansolfedd Corfforaethol a Llywodraethu 2020 yn gohirio rhannau o’r gyfraith ansolfedd dros dro drwy gyflwyno moratoriwm o 20 diwrnod busnes i gyfarwyddwyr busnesau ystyried opsiynau i achub eu cwmni drwy wneud cais am foratoriwm i’r llys. Gellir ymestyn cyfnod y moratoriwm am 20 diwrnod busnes ychwanegol heb gydsyniad y credydwyr, neu am gyfnod hwy gyda chydsyniad y credydwyr, drwy ffeilio’r datganiadau perthnasol gyda’r llysoedd. Ymhelaethir ar hyn yng nghanllawiau Llywodraeth y DU.
 • Cyhoeddodd y Canghellor yn ddiweddar y byddai Llywodraeth y DU yn ymestyn y gyfradd TAW dros dro o 5 y cant ar gyfer lletygarwch a thwristiaeth tan 30 Medi 2021. Yna bydd cyfradd TAW o 12.5 y cant yn gymwys am chwe mis arall, hyd 31 Mawrth 2022. Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau cyffredinol ynghylch sut y bydd y gostyngiad dros dro yn gweithredu, yn ogystal â dogfennau manylach sy'n ymdrin â lletygarwch, llety gwyliau ac atyniadau.
 • Cyhoeddodd y Canghellor yn ddiweddar y bydd Llywodraeth y DU yn rhoi'r dewis i fusnesau a ohiriodd TAW i ledaenu eu taliadau dros y flwyddyn ariannol 2021-2022. Gall pob busnes a ohiriodd TAW optio i mewn i’r Cynllun Taliad Newydd hyd at 21 Mehefin 2021, neu gallent cysylltu â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi ar 0800 024 1222 cyn 30 Mehefin 2021 os oes angen cymorth ychwanegol arnynt i dalu.
 • MaeLlywodraeth y DU wedi rhoi’r opsiwn i’r hunangyflogedig a threthdalwyr eraill sydd â rhwymedigaethau treth incwm o hyd at £30,000 yr opsiwn o ddefnyddio cyfleuster Amser i Dalu Cyllid a Thollau EM i gytuno ar gynllun i dalu trethi sy’n ddyledus ym mis Ionawr 2021 dros 12 mis ychwanegol. Gellir defnyddio'r gwasanaeth hwn o fewn 60 diwrnod i'r dyddiad cau ar gyfer talu.
 • Gall busnesau sy’n pryderu na fyddant yn gallu talu eu bil treth nesaf fod yn gymwys i gael cymorth drwy linell gymorth Amser i Dalu Cyllid a Thollau EM ar 0800 024 1222. Cytunir ar y trefniadau fesul achos, gan ddibynnu ar yr amgylchiadau unigol.

Erthygl gan Gareth Thomas, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru