Sut all academyddion gymryd rhan yng ngwaith y Senedd?

Cyhoeddwyd 15/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/12/2020   |   Amser darllen munudau

Sut all academyddion gymryd rhan yng ngwaith y Senedd?

Mae ymgysylltu â'r Senedd o fudd i ymchwilwyr academaidd a'r Senedd. Mae sawl ffordd o gymryd rhan. Dyma rai cynghorion defnyddiol.

Dilyn materion cyfoes

Mae'r Senedd yn sefydliad dynamig sy’n symud yn gyflym, lle mae amrywiaeth o faterion sy'n effeithio ar bobl Cymru yn cael eu trafod ar yr un pryd. Trwy gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n cael ei drafod, byddwch yn darganfod pryd yw'r amser gorau i ymgysylltu â'r Senedd fel y gall eich gwybodaeth gael yr effaith fwyaf posibl.

Gallwch ddarganfod beth sy'n digwydd yn y Senedd trwy’r dulliau canlynol:

  • Gweld beth sy’n digwydd yn y Cyfarfod Llawn bob wythnos trwy'r datganiadau busnes a'r agendâu;
  • Tanysgrifio i ymgynghoriadau presennol Pwyllgorau’r Senedd;
  • Cael hysbysiadau am gyhoeddiadau Ymchwil y Senedd; a
  • Dilyn y Senedd, Ymchwil y Senedd a Phwyllgorau’r Senedd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Gwybod pwy i gysylltu â nhw

Mae yna wahanol ffyrdd o ymgysylltu â'r Senedd, gan gynnwys gydag Aelodau o'r Senedd, Pwyllgorau'r Senedd, Grwpiau Trawsbleidiol ac Ymchwil y Senedd.

Aelodau o'r Senedd

Gallwch edrych ar broffil Aelod sy'n dangos pa bwyllgorau a grwpiau trawsbleidiol y mae’n rhan ohonynt ynghyd â'i ddiddordebau ei hun. Gallwch drefnu cyfarfod ag Aelod naill ai yn ei swyddfa etholaethol neu yn y Senedd a gallwch fynd i ddigwyddiadau y mae’n eu trefnu.

Pwyllgorau’r Senedd

Mae pwyllgorau’n cynnwys Aelodau o wahanol bleidiau gwleidyddol. Sefydlir pob Pwyllgor i edrych ar faes polisi eang, fel iechyd neu addysg, ac maent yn craffu ar gyfreithiau arfaethedig ac yn cynnal ymchwiliadau yn y maes hwnnw.

Gallwch gymryd rhan yng ngwaith y Pwyllgorau trwy’r dulliau a ganlyn:

  • Cyflwyno tystiolaeth pan fydd Pwyllgor yn casglu gwybodaeth am bwnc; ac
  • Mae Pwyllgor yn gofyn i chi fod yn dyst i roi tystiolaeth mewn cyfarfod os yw'ch ymchwil yn berthnasol i'r pwnc sy'n cael ei drafod;

Grwpiau trawsbleidiol

Dyma lle mae grŵp o Aelodau'n dod at ei gilydd i ganolbwyntio ar bwnc penodol. Mae grwpiau trawsbleidiol yn llai ffurfiol na Phwyllgorau ac nid ydynt yn rhan o fusnes ffurfiol y Senedd.

Maent yn ffordd ddefnyddiol i Aelodau drafod pynciau sy'n berthnasol i waith y Senedd a gellir gwahodd arbenigwyr ar y pwnc i ymuno â'r trafodaethau.

Mae rhestr o grwpiau trawsbleidiol cofrestredig ar gael, sy'n cynnwys yr aelodau a'r manylion cyswllt. Gallwch naill ai gysylltu â'r grŵp yn uniongyrchol neu siarad ag aelod penodol o'r grŵp.

Ymchwil y Senedd

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth ymchwil a gwybodaeth yn Senedd Cymru. Mae’n darparu gwaith ymchwil gwleidyddol diduedd i Aelodau o’r Senedd, eu staff a phwyllgorau’r Senedd.

Bob blwyddyn, mae Ymchwil y Senedd yn galw am ymgeiswyr ar gyfer y Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd. Mae hyn yn caniatáu i academydd uwch (ôl-PhD) dreulio amser yn gweithio ar brosiect penodol gyda’n hymchwilwyr. Cadwch lygad am ddyddiadau pwysig a chymerwch gip ar waith Cymrodyr blaenorol.

Gallwch hefyd ddod yn Intern PhD Ymchwil ac Arloesedd y DU gydag Ymchwil y Senedd. Mae rhagor o wybodaeth am y lleoliadau ar gael.

Gallwch gysylltu â'n hymchwilwyr yn uniongyrchol i'w gwneud yn ymwybodol o'ch gwaith ymchwil ac efallai y byddant yn gofyn i chi ysgrifennu erthygl blog gwadd.

Ble i gael rhagor o wybodaeth

Mae pedair deddfwrfa’r DU wedi llunio nodyn briffio ‘Effaith Ymchwil a Deddfwrfeydd’ ar y cyd. Cafodd ei ysgrifennu i gynorthwyo gwaith y pedwar corff cyllido addysg uwch yn y DU wrth iddynt ddatblygu meini prawf asesu ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil nesaf yn 2021. Hefyd, cyhoeddwyd nodyn briffio ar y cyd tebyg ynghylch Cyfnewid Gwybodaeth a deddfwrfeydd y DU.

Mae gan yr Ymgyrch dros y Gwyddorau Cymdeithasol ganllawiau ynghylch ‘Llwybrau at Effaith‘ sy’n cynnwys awgrymiadau penodol defnyddiol ynglŷn ag ymgysylltu â'r Senedd a Llywodraeth Cymru.

Gwerthusiad annibynnol o waith ymgysylltu academaidd y Senedd, ochr yn ochr â rhai deddfwrfeydd eraill y DU gan Dr Danielle Beswick a Dr Marc Geddes.