Y Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd

Cyhoeddwyd 15/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 21/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae’r cynllun Cymrodoriaeth Academaidd yn galluogi academyddion ar lefel uwch yn eu gyrfa (ar ôl cwblhau PhD) i dreulio amser yn gweithio gyda staff Ymchwil y Senedd ar brosiect penodol, pan fo hyn o fudd i'r academydd ac i’r Senedd yn gyffredinol.

 

Galwadau’r cynllun cymrodoriaeth 2020: diweddariad mehefin 2020

Gwnaethom atal y galwadau agored a’r galwadau wedi’u cyfeirio ym mis Mawrth 2020 oherwydd y pryderon a'r aflonyddwch parhaus o ganlyniad i bandemig COVID-19.

Rydym wedi penderfynu peidio â mynd ar drywydd unrhyw rai o'r ceisiadau o'r alwad agored ar hyn o bryd, oherwydd y pandemig parhaus a'i effaith ar waith y Senedd. Mae blaenoriaethau'r Aelodau a'n ffyrdd o weithio wedi newid yn sylweddol ers mis Mawrth.

Rydym wedi sefydlu nifer fach o gymrodoriaethau newydd o'r ceisiadau a gawsom ar gyfer prosiectau’r alwad wedi’i chyfeirio, gan ail-lunio'r rhain i adlewyrchu amgylchiadau newydd. Mae rhagor o fanylion amdanynt ar gael.

Efallai y byddwn yn lansio galwad arall ar gyfer y cynllun yn gynnar yn 2021, gan ddibynnu ar y sefyllfa bryd hynny.

Beth yw’r Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd?

Mae'r cynllun Cymrodoriaeth yn agored i ymchwilwyr prifysgol sydd â PhD ac sy'n cael eu cyflogi mewn sefydliad addysg uwch yng Nghymru neu rywle arall yn y DU.

Disgwylir y bydd Cymrawd yn cael ei ariannu fel rheol drwy ei sefydliad ei hun, naill ai drwy gyllido effaith ymchwil bresennol neu drwy ddyraniad cytunedig o’i amser ymchwil ei hun. Gall fod posibilrwydd i'r Senedd ddarparu rhywfaint o gyllid cyfatebol mewn amgylchiadau eithriadol.

Sut i wneud cais:

Mae dwy ffordd o wneud cais:

 • Galwad wedi’i chyfeirio lle gallwch gyflwyno cais i wneud gwaith ymchwil sy’n ymateb i brosiect â blaenoriaeth sydd eisoes wedi’i bennu.
 • Galwad agored lle gallwch gynnig prosiect ymchwil o'ch dewis eich hun.

Dylech benderfynu pa un y byddech yn ei ffafrio ac anfonwch ffurflen gais wedi’i llenwi ynghyd â CV dwy dudalen a sampl o waith ysgrifenedig ar gyfer cynulleidfa nad yw’n academaidd rhwng 500 a 1500 o eiriau  Os ydych yn gwneud cais ar gyfer yr alwad wedi’i chyfeirio, dylech nodi pa brosiect yr hoffech wneud cais ar ei gyfer.

Cyhoeddwyd Nodiadau Cyfarwyddyd a Chwestiynau Cyffredin er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth.

 

Prosiectau galwad wedi’i chyfeirio 2020

 Prosiectau’r Gymrodoriaeth Galwad Wedi’i Chyfeirio 2020

 • Amlinelliad o’r prosiect: System Fewnfudo Newydd
 • Amlinelliad o’r prosiect: Integreiddio
 • Amlinelliad o'r prosiect: Cefnogaeth y sector gyhoeddus i gerddoriaeth y tu allan i Gymru
 • Amlinelliad o'r prosiect: Dadansoddi testun Cofnod y Trafodion 
 • Amlinelliad o'r prosiect: Cymharu'r 'gwasanaethau' a gynigir gan Wasanaethau Ymchwil Seneddol
 • Amlinelliad o’r prosiect: Tirwedd Ymchwil ac Arloesi Cymru
 • Amlinelliad o’r prosiect: Asesu Effeithiolrwydd Gweithgareddau’r Pwyllgorau
 • Amlinelliad o’r prosiect: Gofal Iechyd Digidol
 • Amlinelliad o’r prosiect: Egwyddorion a threfniadau llywodraethu amgylcheddol ar ôl gadael yr UE
 • Amlinelliad o’r prosiect: Cludo Nwyddau Cymru
 • Amlinelliad o’r prosiect: Cyllido Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
 • Amlinelliad o’r prosiect: Atal Hunanladdiad ymhlith Plant a Phobl Ifanc 
 • Amlinelliad o’r prosiect: Gwerthusiad o dymor cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru 
 • Amlinelliad o’r prosiect: Datblygu sy'n Canolbwyntio ar Drafnidiaeth 

 

Beth yw manteision bod yn gymrawd academaidd?

Mae sawl rheswm dros fod yn gymrawd academaidd:

Bydd eich gwaith yn cael ei gyhoeddi gyda'r Senedd a chewch brofiad o ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa wahanol. Bydd yn gyfle i archwilio agweddau newydd ar bwnc ymchwil ac efallai y cewch eich gwahodd i gyflwyno canfyddiadau eich ymchwil.

Mae’r erthygl blog Pigion hwn gan Dr David Dallimore o Brifysgol Bangor yn nodi ei brofiadau o fod yn rhan o Gynllun Cymrodoriaethau Academaidd 2019.