Ffotograff Bwyllgor Cyllid y Senedd digwyddiad i randdeiliaid yn Sefydliad y Glowyr Llanhiledd

Ffotograff Bwyllgor Cyllid y Senedd digwyddiad i randdeiliaid yn Sefydliad y Glowyr Llanhiledd

Sut ddylai Llywodraeth Cymru flaenoriaethu wrth bennu ei chyllideb?

Cyhoeddwyd 12/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/07/2022   |   Amser darllen munudau

Wrth i Gymru ddod allan o'r pandemig a cheisio ymdrin ag argyfyngau parhaus, fel yr argyfwng costau byw a'r argyfyngau hinsawdd a natur, mae’r broses o flaenoriaethu wrth ddyrannu ein cyllid cyhoeddus yn bwysicach nag erioed.

Dyma’r cyd-destun ar gyfer trafodaethau’r Senedd ynghylch blaenoriaethau cyllidebol Llywodraeth Cymru, cyn i gyllideb Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf gael ei phennu.

Bydd y trafodaethau hyn yn cael eu harwain gan Bwyllgor Cyllid y Senedd, a byddant yn cael eu llywio gan y gwaith ymgysylltu cyhoeddus a wnaed gan y Pwyllgor yn ddiweddar. Bwriad y dull gweithredu hwn yw rhoi cyfle i'r cyhoedd gael mwy o ddylanwad ar y broses o wneud penderfyniadau cyllidebol cyn i gynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru gael eu cwblhau.

Sut y cafodd safbwyntiau’r cyhoedd eu nodi?

Roedd strategaeth y Pwyllgor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd yn cynnwys:

Pa bryderon a godwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod?

Mae pob sefydliad yn y sector cyhoeddus yn wynebu heriau sylweddol, gan gynnwys: pwysau chwyddiant; yr argyfwng costau byw; yr argyfyngau hinsawdd a natur; a COVID.

Yn sgil yr argyfwng costau byw, mae’n costio mwy i wneud yr un pethau. Mae’r argyfwng hwn yn cael effaith fwy ar rai grwpiau, gan gynnwys pobl sy’n gwario cyfran uwch o’u hincwm ar wresogi a bwyta, a phobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig nad oes ganddynt fynediad hwylus at gysylltiadau trafnidiaeth neu wasanaethau cyhoeddus eraill.

Tynnwyd sylw hefyd at yr angen am ddata gwell i lywio'r broses o wneud penderfyniadau. Yn benodol, mae angen deall effeithiau’r argyfwng costau byw ar anghydraddoldeb a thlodi, a sut y gellid targedu cyllid yn y modd mwyaf effeithiol.

Cafodd iechyd, iechyd meddwl a gofal cymdeithasol eu nodi fel meysydd allweddol eraill y mae angen cymorth arnynt, ac mae buddsoddi mewn mesurau ataliol a’r rôl y gall y sector cyhoeddus ehangach ei chwarae yn hyn o beth yn hollbwysig. 

Yn ogystal, ystyrir bod lliniaru effaith y pandemig ar addysg, datblygiad, iechyd meddwl a llesiant pobl ifanc yr un mor bwysig.

Heb lefel sylweddol uwch o gyllid, mae cynaliadwyedd gwasanaethau cyhoeddus mewn perygl, a bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru wneud dewisiadau anodd yn y gyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Tynnodd rhanddeiliaid sylw at y risg y byddai’r heriau sy’n gysylltiedig ag ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur yn parhau i gynyddu, gan nodi y dylid blaenoriaethu’r elfennau hyn yn y broses o wneud penderfyniadau.

Gall polisïau tai gynorthwyo’r broses o ddarparu tai fforddiadwy, a gallant hefyd gyfrannu at yr agenda sero net.

Mynegwyd safbwyntiau cymysg o ran sut y mae cymorth busnes yn cael ei dargedu, gyda rhai yn nodi anawsterau o ran deall yr effeithiau y mae polisïau yn eu cael. 

Mae crynodeb o waith ymgysylltu’r Pwyllgor wedi’i gyhoeddi.

O ran y gyllideb ddrafft, beth fydd yn digwydd nesaf?

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n cynnal ei phrosesau blaenoriaethu mewnol ei hun, a hynny fel rhan o’r gwaith o baratoi ar gyfer cyhoeddi ei chyllideb ddrafft yn ddiweddarach eleni. 

Yn ddiweddar, gwnaeth Llywodraeth Cymru gais i oedi’r amserlen ar gyfer cyhoeddi ei chyllideb. Yn hytrach na chyhoeddi’r gyllideb ar ddechrau mis Hydref, mae’n bwriadu ei chyhoeddi naill ai ar 13 Rhagfyr neu o fewn pedair wythnos i unrhyw gyllideb a gyhoeddir gan Lywodraeth y DU yn yr hydref, pa un bynnag sydd gynharaf. 

Bydd y penderfyniad terfynol ynghylch yr amserlen ar gyfer y gyllideb yn cael ei wneud gan Bwyllgor Busnes y Senedd.

Os ydych yn awyddus i fwydo eich safbwyntiau eich hun i’r broses hon, cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater ym mis Medi.

A oes angen rhagor o wybodaeth arnoch?

Mae gwybodaeth am y cyllid sydd ar gael ar hyn o bryd i’w gweld ar dudalen cyllidebau Llywodraeth Cymru, ac rydym wedi cyhoeddi canllaw i Gwestiynau Cyffredin ar broses y gyllideb.

Cynhelir dadl yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar 13 Gorffennaf 2022. Gallwch wylio'r ddadl yn fyw ar Senedd TV.


Erthygl gan Martin Jennings, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru