Diweddariad o’r farchnad lafur ym mis Gorffennaf 2023

Cyhoeddwyd 12/07/2023   |   Amser darllen munudau

Gyda chostau byw a ffactorau economaidd eraill dan y chwyddwydr, mae gwybodaeth am gyflogaeth yn amhrisiadwy. Mae'r erthygl hon yn crynhoi ystod o ddata sydd wedi’u cyhoeddi ar y farchnad lafur yng Nghymru.

Beth y mae'r ffigyrau diweddaraf yn ei ddangos?

Dyma’r tueddiadau allweddol yn y farchnad lafur:

  • Yn y DU, nifer y bobl ddi-waith fesul pob swydd wag oedd 1.3 rhwng mis Mawrth a mis Mai 2023, sef cynnydd bach o 1.1 yn ystod y chwarter blaenorol (rhwng mis Rhagfyr 2022 a mis Chwefror 2023).
  • Ar draws y DU, Gogledd Iwerddon oedd â’r gyfradd anweithgarwch uchaf (26.1 y cant), yna Cymru (24.2 y cant) a Gogledd Ddwyrain Lloegr (22.8 y cant).
  • Roedd y cynnydd mwyaf yn y gyfradd gyflogaeth mewn cymhariaeth â'r un cyfnod y llynedd yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr, cynnydd 3.0 pwynt canran, gyda’r gostyngiad mwyaf, sef 1.8 pwynt canran, yng Nghymru.

Ar hyn o bryd, mae chwyddiant yn fwy na thwf cyflogau sy’n achosi i wir werth cyflogau ostwng. Mae’r ffigurau diweddaraf, fodd bynnag, yn dangos bod hyn wedi gwella wrth i enillion gynyddu.

Nifer y cyflogeion ar gyflogres

Mae’r SYG wedi bod yn gweithio gyda Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi i lunio amcangyfrifon amserol o gyflogeion sy’n cael eu talu drwy'r cynllun talu wrth ennill (TWE). Mae nifer y cyflogeion ar gyflogres yng Nghymru yn uwch na'r lefel cyn y pandemig ac wedi parhau i gynyddu yn ystod y misoedd diwethaf.

Data TWE wedi'u haddasu'n dymhorol; pum mlynedd hyd at fis Mehefin 2023

Graff yn dangos gostyngiad mawr mewn gweithwyr cyflogres yn ystod y cyfnod rhwng Mawrth 2020 a Mawrth 2021 i lai nag 1.23 miliwn. Dilynwyd hyn gan gynnydd i 1.316 miliwn erbyn mis Mehefin 2023.

 

Ffynhonnell: ONS PAYE – seasonally adjusted

Enillion wythnosol cyfartalog

Mae cynnydd o flwyddyn i flwyddyn mewn enillion wythnosol cyfartalog ar draws y DU yn is na’r gyfradd chwyddiant. Cyhoeddir data enillion Cymru bob blwyddyn yn yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion. Ond nid yw'r gyfradd chwyddiant ar gyfer Cymru ar gael.

Newid o flwyddyn i flwyddyn yn enillion wythnosol cyfartalog a chwyddiant y DU

Graff yn dangos chwyddiant y DU yn uwch na'r enillion wythnosol cyfartalog (cyfartaledd 3 mis) yn 2022-23. Ym mis Mai 2023, roedd yr enillion wythnosol cyfartalog 6.9% yn uwch nag ar gyfer Mai 2022 tra bod chwyddiant Mynegai Prisiau Defnyddwyr ar 8.7%.

 

Ffynhonnell:Earnings and working hours and inflation and price indices, SYG

Swyddi gwag

Ar gyfer y DU, mae'r SYG yn cyhoeddi amcangyfrif o nifer y swyddi gwag ar gyfer y tri mis blaenorol. Mae'r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar yr Arolwg Swyddi Gwag lle y mae'r SYG yn arolygu cyflogwyr ar draws pob sector o'r economi. Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2023 adroddwyd bod 1,034,000 o swyddi gwag yn y DU, gostyngiad 85,000 o’r ffigur rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2023. Rhwng mis Mawrth a mis Mai 2023, nifer y bobl ddi-waith fesul swydd wag oedd 1.3, sef cynnydd o ffigur y chwarter blaenorol (rhwng mis Rhagfyr 2022 a mis Chwefror 2023) pan ostyngodd nifer y swyddi gwag a chynyddodd diweithdra. Gostyngodd nifer y swyddi gwag a chododd y gyfradd ddiweithdra

Nid yw data'r Arolwg Swyddi Gwag ar gael ar gyfer Cymru, ond mae'r SYG yn cyhoeddi mynegeion arbrofol o hysbysebion swyddi ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am sawl miliwn o gofnodion hysbysebion swyddi bob mis o bob rhan o'r DU, wedi'u dadansoddi yn ôl categori swyddi a gwledydd y DU. Daeth yr ymchwydd mewn swyddi gwag ar ôl y pandemig i’r brig ym mis Chwefror 2022 ac mae wedi gostwng yn gyffredinol ers hynny.

Mynegai nifer amcangyfrifedig yr hysbysebion swyddi ar-lein a ddad-ddyblygwyd (Chwefror 2020 = 100)

Graff yn dangos bod y mynegai wedi gostwng o 100 ym mis Chwefror 2020 i 34 ym mis Mai 2020. Cynyddodd y mynegai i 134 erbyn mis Chwefror 2022 a gostwng i 109 erbyn mis Mehefin 2023.

 

Ffynhonnell:Online job advert estimates - Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk)

Hawlwyr budd-daliadau

Wrth i fwy o bobl symud o fudd-daliadau gwaddol i Gredyd Cynhwysol, mae'r ffordd o fesur nifer yr hawlwyr a diweithdra wedi newid. Mae'r prif ddata arbrofol a gyhoeddir gan y SYG yn ymwneud â nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol ac mae'n ofynnol er mwyn ceisio gwaith a bod ar gael i weithio.

Roedd y nifer sy'n hawlio budd-daliadau wedi dyblu a mwy ar ddechrau'r pandemig. Gostyngodd y niferoedd yn gyson rhwng mis Awst 2020 a mis Gorffennaf 2022. Ers mis Gorffennaf 2022 mae nifer y bobl sy’n hawlio budd-dal diweithdra wedi aros rhwng 60,000 a 64,000 ac mae nifer y bobl sy’n hawlio budd-dal diweithdra ym mis Mehefin 2023 7% yn uwch na’r lefelau cyn y pandemig.

Nifer y rhai sy’n hawlio budd-daliadau ar gyfer Cymru; Tair blynedd hyd at fis Mehefin 2023

Cynyddodd nifer y bobl sy’n hawlio budd-dal diweithdra o 58,130 ym mis Mawrth 2020 i 120,097 ym mis Awst 2020. Yna gostyngodd i 62,199 ym mis Mehefin 2023.

 

Ffynhonnell: NOMIS, ONS Claimant Count – seasonally adjusted

Nodiadau: O fis Mai 2013 ymlaen, ystyrir mai ystadegau arbrofol yw’r ffigurau hyn. Dan y cynllun Credyd Cynhwysol, mae'n ofynnol i rychwant ehangach o hawlwyr chwilio am waith na chynllun y Lwfans Ceisio Gwaith. Wrth i Wasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol gael ei gyflwyno mewn ardaloedd penodol, mae’n debygol y bydd cynnydd yn nifer y bobl y cofnodir eu bod yn ei hawlio.

Arolwg o'r llafurlu

Mae'r arolwg o'r llafurlu yn arolwg aelwydydd chwarterol o tua 80,000 o oedolion. Mae'n gofyn ystod o gwestiynau ar gyflogaeth ac, yn draddodiadol, mae'r canlyniadau wedi’u defnyddio fel prif ddangosyddion y farchnad lafur.

Mae'r amcangyfrifon yn cyfeirio at y cyfnod tri mis blaenorol. Oherwydd yr oedi, mae datganiad diweddaraf y farchnad lafur a gyhoeddwyd ar 11 Gorffennaf 2023 yn rhoi gwybodaeth o fis Mawrth i fis Mai 2023.

Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mawrth a mis Mai 2023, 24.2 y cant oedd y gyfradd anweithgarwch economaidd i bobl rhwng 16 a 64 oed yng Nghymru, sy'n is na 24.9 y cant yn y chwarter blaenorol (rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror 2023). Gostyngiad 12,000 o bobl yw hyn i 464,000.

Prif ystadegau’r arolwg o’r llafurlu ar gyfer Cymru, mis Mawrth i fis Mai 2023

Mewn gwaith

16-64 oed:

71.9%

- - - - - - - - - - -

16+ oed:

1,435,000

▼ 6,000

 

Di-waith

16+ oed:

5.0%

- - - - - - - - - - -

16+ oed:

76,000

▲ 24,000

 

Anweithgarwch economaidd

16-64 oed:

24.2%

- - - - - - - - - - -

16-64 oed:

464,000

▼ 12,000

 

Mae'r newidiadau o'r chwarter blaenorol, rhwng Mis Rhagfyr 2022 a Mis Chwefror 2023

Ffynhonnell: SYG, Regional labour market: Headline indicators for Wales

Ar draws rhanbarthau’r DU, Cymru oedd â’r cynnydd mwyaf yn y gyfradd ddiweithdra o gymharu â’r un cyfnod y llynedd, gan gynyddu gan 1.2 pwynt canran. O’i chymharu ar draws gwledydd y DU, mae'r gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn uwch na Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Canran y bobl 16 oed a hŷn sy'n ddi-waith, gwledydd y DU; pum mlynedd hyd at fis Mawrth - mis Mai 2023

Graff yn dangos gostyngiad cyffredinol yng nghyfradd ddiweithdra Cymru o dros 4 y cant yn 2018 i dan 3 y cant ddechrau 2020. Wedi hyn, cyrhaeddodd anterth, sef bron 5 y cant, yn ystod 2021 a dychwelyd i tua 3 y cant erbyn 2022. Dilynodd cyfradd ddiweithdra'r DU batrwm tebyg. Y ffigyrau ar gyfer y cyfnod diweddaraf (rhwng mis Mawrth 2023 a mis Mai 2023) yw Gogledd Iwerddon 2.5 y cant, yr Alban 3.2 y cant, Lloegr 4.0 y cant, Cymru 5.0 y cant a'r DU 4.0 y cant. Mae hyn yn dangos cynnydd sydyn o ran diweithdra yng Nghymru

 

Ffynhonnell: SYG, Labour market in the regions of the UK: Gorffennaf 2023

Mae data o'r arolwg o'r llafurlu sydd ar gael yn dangos y gyfradd ddiweithdra yn ôl rhyw ac oedran ar gyfer y 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2022. Oherwydd maint cyfyngedig y sampl, nid oes llawer o hyder ar y niferoedd hyn. Fodd bynnag, mae cyfraddau diweithdra yn sylweddol uwch ar gyfer dynion na menywod yn y grŵp oedran 16-24 oed.

Cyfradd ddiweithdra yn ôl oedran a rhyw yng Nghymru; 12 mis hyd at fis Rhagfyr 2022

16-24 oed: Gwrywod 10.8%, benywod 4.6%. 25-49 oed: Gwrywod 2.0%, benywod 2.5%. Oedran 50-64: Gwrywod 2.7%, benywod 1.9%. Mae cyfyngau hyder dynion a merched yn gorgyffwrdd yn y grwpiau oedran 25-49 a 50-64.

 

Ffynhonnell:Nomis

Diffiniadau’r arolwg o'r llafurlu

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn esbonio ei bod wedi gwneud newidiadau i’r arolwg o’r llafurlu:

Mae’r ymatebion i’r arolwg o’r llafurlu wedi’u hailbwysoli i boblogaethau newydd sydd wedi’u deillio drwy ddefnyddio cyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi (Cyllid a Thollau EF), i ganiatáu ar gyfer tueddiadau gwahanol yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Bydd yr ailbwysoli’n rhoi amcangyfrifon gwell o'r cyfraddau a'r lefelau.

Mae nifer y bobl ddi-waith yn y DU yn cynnwys pobl sy'n bodloni'r diffiniad o ddiweithdra a nodir gan y Sefydliad Llafur Rhyngwladol. Mae'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn diffinio pobl ddi-waith fel a ganlyn:

  • y rhai heb swydd, sydd wedi bod wrthi'n chwilio am waith yn y pedair wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf
  • y rhai di-waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac yn aros i'w dechrau yn y pythefnos nesaf

Mae cyflogaeth yn mesur nifer y bobl 16 oed neu’n hŷn sydd mewn gwaith am dâl. Y prif fesur o gyflogaeth ar gyfer y DU yw'r gyfradd gyflogaeth ar gyfer y rhai rhwng 16 a 64 oed.

Y prif fesur o anweithgarwch yn y DU yw cyfradd y rhai rhwng 16 a 64 oed heb swydd nad ydynt wedi chwilio am waith yn y pedair wythnos diwethaf a/neu nad ydynt ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf.


Erthygl gan Joe Wilkes,Helen Jones a Božo Lugonja, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru