Coronafeirws: Dadl yn y Senedd ynghylch adroddiadau Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Cyhoeddwyd 29/06/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Senedd wedi cyhoeddi dau adroddiad sy'n nodi ei ganfyddiadau cynnar o ran effaith pandemig y coronafeirws ar feysydd o fewn ei gylch gwaith.

Bydd y ddau yn cael eu trafod yn y Senedd ar 1 Gorffennaf.

Cyhoeddwyd adroddiad cyntaf y Pwyllgor, Effaith COVID-19: Crynodeb o'r canfyddiadau cychwynnol (PDF 206KB) ar 4 Mehefin. Trafododd faterion sy'n effeithio ar yr economi, trafnidiaeth a sgiliau a gwnaeth 34 o argymhellion.

Cyhoeddwyd yr ail adroddiad, Effaith COVID-19: Sgiliau – canfyddiadau cynnar (PDF 107KB) ar 19 Mehefin ac roedd yn canolbwyntio'n llwyr ar sgiliau. Mae ei 8 argymhelliad yn cwmpasu iechyd a llesiant prentisiaid, diweithdra ymysg ieuenctid a hyfforddiant.

O ystyried y cyfnod byr ers cyhoeddi, nid yw Llywodraeth Cymru wedi ymateb i'r naill adroddiad na'r llall hyd yn hyn.

Mae'r Pwyllgor hefyd yn cynnal "galwad agored am dystiolaeth a phrofiadau" mewn perthynas â'r pandemig. Mae tystiolaeth ysgrifenedig a gafwyd mewn ymateb wedi’i chyhoeddi ar ei wefan.

Mae Ymchwil y Senedd wedi cyhoeddi amrywiaeth o erthyglau sy'n berthnasol i'r materion a gwmpesir gan yr adroddiadau a'r portffolio economi a thrafnidiaeth ehangach.

Rhestrir rhai o'n prif erthyglau isod, ynghyd â rhai ffynonellau ehangach sy'n berthnasol i'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn:


Erthygl gan Andrew Minnis, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Rydym wedi cyhoeddi ystod o ddeunyddiau ar y pandemig coronafeirws, gan gynnwys erthygl sy’n nodi’r cymorth a’r canllawiau sydd ar gael i bobl yng Nghymru ac amserlen o ymateb llywodraethau Cymru a’r DU.

Gallwch weld ein holl gyhoeddiadau sy’n gysylltiedig â’r coronafeirws drwy glicio yma. Caiff pob un ei ddiweddaru’n rheolaidd.