Mae'r ddelwedd yn dangos tegan gwyn o ofodwr ar laid gyda choed yn y cefndir.

Mae'r ddelwedd yn dangos tegan gwyn o ofodwr ar laid gyda choed yn y cefndir.

Arloeswyr seneddol? Craffu ar gytuniadau yn y Senedd

Cyhoeddwyd 02/09/2022   |   Amser darllen munudau

Fel arfer, ystyr cytuniad yw testun cyfreithiol sy’n rhwymo gwladwriaethau neu sefydliadau rhyngwladol. Mae’n debyg mai dyma'r math mwyaf cyfarwydd o gyfraith ryngwladol, ac mae eu hamrywiaeth bron yn ddiddiwedd.

Llywodraethau sy’n llunio cytuniadau. Er bod gan wahanol wledydd eu gwahanol ddulliau, anaml iawn y bydd seneddau’n rhan o’r broses. Yn y DU, defnyddir proses sy’n caniatáu i Senedd y DU wrthwynebu cytuniad yn ei gyfanrwydd yn unig.

Fel arfer, seneddau ar lefel y wladwriaeth sy’n cyflawni’r gwaith o graffu ar gytuniadau, er y gall llywodraethau, seneddau neu awdurdodau lleol ar lefel is-wladwriaethol fod yn gyfrifol am roi cytuniadau ar waith.

Mae seneddau wedi galw fwyfwy am gael chwarae rhan yn y broses o ddatblygu cytuniadau, gan gynnwys Senedd Cymru. Yn 2019, hi oedd y senedd ddatganoledig gyntaf i sefydlu proses bwrpasol ar gyfer cytuniadau.

Mae'r erthygl hon yn esbonio sut mae dull arloesol y Senedd yn cyfrannu at y gwaith o graffu ar gytuniadau yn y DU.

Cytuniadau yn Senedd y DU

Mae Llywodraeth y DU yn trafod ac yn cytuno ar gytuniadau ar ran y DU drwy’r uchelfraint frenhinol. Nid oes gofyniad cyfreithiol i ymgynghori â'r llywodraethau a’r deddfwrfeydd datganoledig, ond maent yn aml yn gyfrifol am roi cytuniadau ar waith ac mae'n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau rhyngwladol y DU.

Yn y DU, nid yw cytuniadau yn cael eu hymgorffori'n awtomatig mewn cyfraith ddomestig a gall fod angen deddfwriaeth i'w rhoi ar waith. Mae'r rhan fwyaf, ond nid pob un, yn mynd drwy broses ffurfiol a nodir yn Neddf Diwygio Cyfansoddiadol a Llywodraethu 2010 (Deddf 2010). Mae Deddf 2010 yn rhoi cyfnod cychwynnol o 21 diwrnod i Senedd y DU wrthwynebu cytuniad. Os nad oes gwrthwynebiad, gall Llywodraeth y DU fwrw ymlaen i gadarnhau'r cytuniad.

Gwaith sydd wedi’i gyflawni neu waith sy’n amhosibl i’w gyflawni?

Mewn gwirionedd, mae’r gwaith yn dal i fynd rhagddo.

Er i Ddeddf 2010 osod rôl Senedd y DU ar sail statudol am y tro cyntaf, nodwyd nifer o gyfyngiadau yn ei sgil hefyd. Caiff y Ddeddf ei beirniadu'n aml, gan gynnwys gan bwyllgorau Senedd y DU ei hun, sydd wedi dweud ei bod yn gyfyngedig ac yn wallus a bod angen ei diwygio. Mae enghreifftiau o’r feirniadaeth a fynegwyd isod:

Yn bwysig i'r Senedd, nid yw Deddf 2010 yn darparu rôl ffurfiol i'r deddfwrfeydd datganoledig. Serch hynny, mae gwleidyddion a phwyllgorau Senedd y DU wedi galw am iddynt gael eu cynnwys ac wedi croesawu barn y Senedd ers iddi ddechrau edrych ar gytuniadau.

Mae arbenigwyr, fel Jill Barrett, Alexander Horne a Joanna Harrington, ac ymarferwyr, fel Deloitte a Chymdeithas y Gyfraith yn yr Alban hefyd yn cefnogi cynnwys y deddfwrfeydd datganoledig.

Cytuniadau yn y Senedd

Fel y cydnabu Prif Weinidog Cymru, gall y gwaith o weithredu cytuniadau ddod o fewn cymhwysedd y Senedd, gall osod dyletswyddau ar Weinidogion Cymru a gallai cyrff cyhoeddus yng Nghymru fod yn gyfrifol am gyflawni’r gwaith hwnnw.

Ym mis Ionawr 2019, yn ystod y trafodaethau ynghylch Brexit, datblygodd y Senedd ddull penodol o graffu ar gytundebau rhyngwladol, dan arweiniad y Pwyllgor Materion Allanol ar y pryd.

Roedd y broses yn dilyn cytuniadau dan Ddeddf 2010 ac yn gofyn a oedd cytundeb yn ymdrin â meysydd datganoledig, neu a oedd yn arwain at oblygiadau polisi pwysig i Gymru. Os felly, byddai'r pwyllgor yn ystyried a oedd materion arwyddocaol wedi cael sylw ac yn cyflwyno adroddiad i'r Senedd, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, a seneddau eraill y DU.

Cyfeiriad newydd i bwyllgorau'r Senedd

Ar ôl etholiad 2021, newidiodd y broses hon. Erbyn hyn, mae un o ddau o bwyllgorau’r Senedd yn ystyried cytuniadau i gychwyn, yn dibynnu a ydynt yn gytuniadau masnach ai peidio.

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig sy’n ymdrin â chytundebau masnach y DU. Yn ddiweddar, cafodd y Pwyllgor hwn dystiolaeth am gytundeb y DU a Seland Newydd er mwyn ystyried ei effaith ar Gymru, a gwnaeth yr un peth yn y gorffennol ar gyfer cytundeb y DU ac Awstralia. Mae ein herthygl ddiweddar yn trafod y ddau gytundeb.

Nid yw'r rhan fwyaf o gytuniadau yn gysylltiedig â masnach. Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad sy’n ymdrin â’r rhain. Ers mis Mehefin 2021, mae’r Pwyllgor hwn wedi ystyried 28 o gytuniadau ac wedi cymryd camau pellach ar 12 ohonynt, pan ddisgwyliwyd y byddent yn cael effaith ar Gymru.

Mae’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn cael gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru ac yn rhoi gwybod i bwyllgorau eraill am gytuniadau sy’n rhan o’u cylch gwaith. Mae'n adrodd yn rheolaidd i Senedd Cymru ac yn rhannu ei ganfyddiadau â Phwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi.

Nid yw hyn bob amser yn bosibl o fewn cyfnod cychwynnol 21 diwrnod Deddf 2010 ond mae'n profi ei bod yn bosibl i ddeddfwrfa ddatganoledig gyfrannu, a bod hynny’n gallu arwain at ganlyniadau pwysig, er gwaethaf cyfyngiadau Deddf 2010.

21 diwrnod i graffu: y broses

Mae'r ffeithlun hwn yn dangos proses Deddf 2010 ochr yn ochr â phroses y Senedd:

Ffynonellau: Constitutional Reform and Governance Act 2010 & Parliament's role in ratifying treaties (Llyfrgell Tŷ’r Cyffredin, 2017)

Camau bach a neidiau enfawr

Mae'r broses eisoes wedi sicrhau buddiannau cynnar o ran craffu seneddol, gan gynnwys:

Nid yw'r sêr yn edrych yn fwy ond maen nhw'n edrych yn fwy disglair

Mae Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Senedd y DU wrthi’n edrych ar y gwaith o graffu ar gytuniadau, yn dilyn ymchwiliad yn 2020 i arferion gwaith gan y Pwyllgor Cytundebau Rhyngwladol. Cydnabu Llywodraeth y DU fuddiannau'r llywodraethau datganoledig yn ei hymateb, gan ddweud bod ei thrafodaethau â nhw yn hollbwysig ar gyfer y dyfodol.

Wrth i'r Senedd fentro ymhellach nag y bu unrhyw senedd ddatganoledig erioed, gwelwyd mwy o gefnogaeth i gynnwys seneddau datganoledig. Mae'r canlyniadau cynnar wedi tynnu sylw at sut y mae’r cytuniadau yn gweithio yng Nghymru ac yn effeithio arni, a phwysigrwydd craffu seneddol ar faterion rhyngwladol.


Erthygl gan Sara Moran a Joe Wilkes, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru