Diweddariad o’r farchnad lafur ym mis Medi 2023

Cyhoeddwyd 13/09/2023   |   Amser darllen munudau

Gyda chostau byw a ffactorau economaidd eraill dan y chwyddwydr, mae gwybodaeth am gyflogaeth yn amhrisiadwy. Mae'r erthygl hon yn crynhoi ystod o ddata sydd wedi’u cyhoeddi ar y farchnad lafur yng Nghymru.

Beth y mae'r ffigyrau diweddaraf yn ei ddangos?

Dyma’r tueddiadau allweddol yn y farchnad lafur:

  • Yn y DU, nifer y bobl ddi-waith fesul pob swydd wag oedd 1.4 rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2023, sef cynnydd bach o 1.2 yn ystod y chwarter blaenorol (rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2023).
  • Ar draws y DU, Gogledd Iwerddon oedd â’r gyfradd anweithgarwch uchaf (26.9 y cant), yna Swydd Efrog a'r Humber (23.5 y cant) a Cymru (23.2 y cant).
  • Roedd y cynnydd mwyaf yn y gyfradd gyflogaeth mewn cymhariaeth â'r un cyfnod y llynedd yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr, cynnydd 2.7 pwynt canran, ac ar ôl hynny roedd Cymru, lle bu cynnydd o 1.9 pwynt canran.

Disgwylir i dwf mewn enillion wythnosol cyfartalog ysgogi Banc Lloegr i gynyddu cyfraddau llog ymhellach.

Nifer y cyflogeion ar gyflogres

Mae’r SYG wedi bod yn gweithio gyda Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi i lunio amcangyfrifon amserol o gyflogeion sy’n cael eu talu drwy'r cynllun talu wrth ennill (TWE). Mae nifer y cyflogeion ar gyflogres yng Nghymru yn uwch na'r lefel cyn y pandemig ond mae wedi dechrau gostwng yn ystod y misoedd diwethaf.

Data TWE wedi'u haddasu'n dymhorol; pum mlynedd hyd at fis Awst 2023

Graff yn dangos gostyngiad mawr mewn gweithwyr cyflogres yn ystod y cyfnod rhwng Mawrth 2020 a Mawrth 2021 i lai nag 1.23 miliwn. Dilynwyd hyn gan gynnydd i 1.316 miliwn erbyn Mehefin 2023 a gostyngiad i 1.315 miliwn ym mis Awst 2023.

 

Ffynhonnell: ONS PAYE – seasonally adjusted

Enillion wythnosol cyfartalog

Mae’r cynnydd o flwyddyn i flwyddyn mewn enillion wythnosol cyfartalog ar draws y DU yn uwch na’r gyfradd chwyddiant. Cyhoeddir data enillion Cymru bob blwyddyn yn yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion. Ond nid yw'r gyfradd chwyddiant ar gyfer Cymru ar gael.

Newid o flwyddyn i flwyddyn yn enillion wythnosol cyfartalog a chwyddiant y DU

Graff yn dangos chwyddiant y DU yn uwch na'r enillion wythnosol cyfartalog (cyfartaledd 3 mis) yn 2022-23. Ym mis Gorffennaf 2023, roedd yr enillion wythnosol cyfartalog 8.5% yn uwch nag ar gyfer Gorffennaf 2022 tra bod chwyddiant Mynegai Prisiau Defnyddwyr ar 6.8%.

 

Ffynhonnell:Earnings and working hours and inflation and price indices, SYG

Swyddi gwag

Ar gyfer y DU, mae'r SYG yn cyhoeddi amcangyfrif o nifer y swyddi gwag ar gyfer y tri mis blaenorol. Mae'r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar yr Arolwg Swyddi Gwag lle y mae'r SYG yn arolygu cyflogwyr ar draws pob sector o'r economi. Rhwng mis Mehefin a mis Awst 2023 adroddwyd bod 989,000 o swyddi gwag yn y DU, gostyngiad 64,000 o’r ffigur rhwng mis Mawrth a mis Mai 2023. Rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2023, roedd nifer y bobl ddi-waith fesul swydd wag ar 1.4, i fyny o 1.2 yn y cyfnod rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2023. Er bod y gymhareb hon yn parhau i fod yn isel yn ôl safonau hanesyddol, mae'n dangos bod y farchnad lafur wedi llacio ychydig wrth i nifer y swyddi gwag ostwng yn erbyn cynnydd mewn diweithdra.

Nid yw data'r Arolwg Swyddi Gwag ar gael ar gyfer Cymru, ond mae'r SYG yn cyhoeddi mynegeion arbrofol o hysbysebion swyddi ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am sawl miliwn o gofnodion hysbysebion swyddi bob mis o bob rhan o'r DU, wedi'u dadansoddi yn ôl categori swyddi a gwledydd y DU. Daeth yr ymchwydd mewn swyddi gwag ar ôl y pandemig i’r brig ym mis Chwefror 2022 ac mae wedi gostwng yn gyffredinol ers hynny.

Mynegai nifer amcangyfrifedig yr hysbysebion swyddi ar-lein a ddad-ddyblygwyd (Chwefror 2020 = 100)

Graff yn dangos bod y mynegai wedi gostwng o 100 ym mis Chwefror 2020 i 34 ym mis Mai 2020. Cynyddodd y mynegai i 134 erbyn mis Chwefror 2022 a gostwng i 98 erbyn mis Medi 2023.

 

Ffynhonnell:Online job advert estimates - Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk)

Hawlwyr budd-daliadau

Wrth i fwy o bobl symud o fudd-daliadau gwaddol i Gredyd Cynhwysol, mae'r ffordd o fesur nifer yr hawlwyr a diweithdra wedi newid. Mae'r prif ddata arbrofol a gyhoeddir gan y SYG yn ymwneud â nifer y bobl sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, ynghyd â'r rhai sy'n hawlio Credyd Cynhwysol ac mae'n ofynnol er mwyn ceisio gwaith a bod ar gael i weithio.

Roedd y nifer sy'n hawlio budd-daliadau wedi dyblu a mwy ar ddechrau'r pandemig. Gostyngodd y niferoedd yn gyson rhwng mis Awst 2020 a mis Gorffennaf 2022. Ers mis Gorffennaf 2022 mae nifer y bobl sy’n hawlio budd-dal diweithdra wedi aros rhwng 60,000 a 64,000 ac mae nifer y bobl sy’n hawlio budd-dal diweithdra ym mis Awst 2023 5% yn uwch na’r lefelau cyn y pandemig.

Nifer y rhai sy’n hawlio budd-daliadau ar gyfer Cymru; Pedair blynedd hyd at fis Awst 2023

Cynyddodd nifer y bobl sy’n hawlio budd-dal diweithdra o 58,130 ym mis Mawrth 2020 i 120,097 ym mis Awst 2020. Yna gostyngodd i 60,807 ym mis Awst 2023.

 

Ffynhonnell: NOMIS, ONS Claimant Count – seasonally adjusted

Nodiadau: O fis Mai 2013 ymlaen, ystyrir mai ystadegau arbrofol yw’r ffigurau hyn. Dan y cynllun Credyd Cynhwysol, mae'n ofynnol i rychwant ehangach o hawlwyr chwilio am waith na chynllun y Lwfans Ceisio Gwaith. Wrth i Wasanaeth Llawn Credyd Cynhwysol gael ei gyflwyno mewn ardaloedd penodol, mae’n debygol y bydd cynnydd yn nifer y bobl y cofnodir eu bod yn ei hawlio.

Arolwg o'r llafurlu

Mae'r arolwg o'r llafurlu yn arolwg aelwydydd chwarterol o tua 80,000 o oedolion. Mae'n gofyn ystod o gwestiynau ar gyflogaeth ac, yn draddodiadol, mae'r canlyniadau wedi’u defnyddio fel prif ddangosyddion y farchnad lafur.

Mae'r amcangyfrifon yn cyfeirio at y cyfnod tri mis blaenorol. Oherwydd yr oedi, mae datganiad diweddaraf y farchnad lafur a gyhoeddwyd ar 12 Medi 2023 yn rhoi gwybodaeth o fis Mai i fis Gorffennaf 2023.

Ar gyfer y cyfnod rhwng mis Mai a mis Gorffennaf 2023, 23.2 y cant oedd y gyfradd anweithgarwch economaidd i bobl rhwng 16 a 64 oed yng Nghymru, sy'n is na 24.4 y cant yn y chwarter blaenorol (rhwng mis Chwefror a mis Ebrill 2023). Gostyngiad 22,000 o bobl yw hyn i 444,000.

Prif ystadegau’r arolwg o’r llafurlu ar gyfer Cymru, mis Mai i fis Gorffennaf 2023

Mewn gwaith

16-64 oed:

74.0%

- - - - - - - - - - -

16+ oed:

1,484,000

▲ 42,000

 

Di-waith

16+ oed:

3.8%

- - - - - - - - - - -

16+ oed:

58,000

▼ 15,000

 

Anweithgarwch economaidd

16-64 oed:

23.2%

- - - - - - - - - - -

16-64 oed:

444,000

▼ 22,000

 

Mae'r newidiadau o'r chwarter blaenorol, rhwng Mis Chwefror a Mis Ebrill 2023

Ffynhonnell: SYG, Regional labour market: Headline indicators for Wales

Ar draws rhanbarthau’r DU, Cymru oedd â’r gostyngiad mwyaf yn y gyfradd ddiweithdra o gymharu â’r chwarter blaenorol, gyda gostyngiad o 1.1 pwynt canran. O’i chymharu ar draws gwledydd y DU, mae'r gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn uwch na Gogledd Iwerddon a'r Alban ond yn is na Lloegr.

Canran y bobl 16 oed a hŷn sy'n ddi-waith, gwledydd y DU; pum mlynedd hyd at fis Mai - mis Gorffennaf 2023

Graff yn dangos gostyngiad cyffredinol yng nghyfradd ddiweithdra Cymru o dros 4 y cant yn 2018 i dan 3 y cant ddechrau 2020. Wedi hyn, cyrhaeddodd anterth, sef bron 5 y cant, yn ystod 2021 a dychwelyd i tua 3 y cant erbyn 2022. Dilynodd cyfradd ddiweithdra'r DU batrwm tebyg. Y ffigyrau ar gyfer y cyfnod diweddaraf (rhwng mis Mai 2023 a mis Gorffennaf 2023) yw Gogledd Iwerddon 2.7 y cant, yr Alban 4.3 y cant, Lloegr 4.3 y cant, Cymru 3.8 y cant a'r DU 4.3 y cant.

 

Ffynhonnell: SYG, Labour market in the regions of the UK: Gorffennaf 2023

Mae data o'r arolwg o'r llafurlu sydd ar gael yn dangos y gyfradd ddiweithdra yn ôl rhyw ac oedran ar gyfer y 12 mis hyd at fis Mawrth 2023. Oherwydd maint cyfyngedig y sampl, nid oes llawer o hyder ar y niferoedd hyn. Fodd bynnag, mae cyfraddau diweithdra’n sylweddol uwch ar gyfer gwrywod a benywod yn y grŵp oedran 16-24.

Cyfradd ddiweithdra yn ôl oedran a rhyw yng Nghymru; 12 mis hyd at fis Mawrth 2023

16-24 oed: Gwrywod 10.4%, benywod 6.0%. 25-49 oed: Gwrywod 3.2%, benywod 2.7%. Oedran 50-64: Gwrywod 2.3%, benywod 1.4%. Mae cyfyngau hyder dynion a merched yn gorgyffwrdd yn y grwpiau oedran 25-49 a 50-64. Mae cyfryngau hyder ymhlith gwrywod a benywod yn gorgyffwrdd ym mhob grŵp oedran.

 

Ffynhonnell:Nomis

Diffiniadau’r arolwg o'r llafurlu

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn esbonio ei bod wedi gwneud newidiadau i’r arolwg o’r llafurlu:

Mae’r ymatebion i’r arolwg o’r llafurlu wedi’u hailbwysoli i boblogaethau newydd sydd wedi’u deillio drwy ddefnyddio cyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi (Cyllid a Thollau EF), i ganiatáu ar gyfer tueddiadau gwahanol yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19). Bydd yr ailbwysoli’n rhoi amcangyfrifon gwell o'r cyfraddau a'r lefelau.

Mae nifer y bobl ddi-waith yn y DU yn cynnwys pobl sy'n bodloni'r diffiniad o ddiweithdra a nodir gan y Sefydliad Llafur Rhyngwladol. Mae'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn diffinio pobl ddi-waith fel a ganlyn:

  • y rhai heb swydd, sydd wedi bod wrthi'n chwilio am waith yn y pedair wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf
  • y rhai di-waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac yn aros i'w dechrau yn y pythefnos nesaf

Mae cyflogaeth yn mesur nifer y bobl 16 oed neu’n hŷn sydd mewn gwaith am dâl. Y prif fesur o gyflogaeth ar gyfer y DU yw'r gyfradd gyflogaeth ar gyfer y rhai rhwng 16 a 64 oed.

Y prif fesur o anweithgarwch yn y DU yw cyfradd y rhai rhwng 16 a 64 oed heb swydd nad ydynt wedi chwilio am waith yn y pedair wythnos diwethaf a/neu nad ydynt ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf.


Erthygl gan Joe Wilkes, Helen JonesBožo Lugonja a Ahmed Ahmed Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru